Merkezi Staj Birimi

Telefon: 0212 285 30 23
yardim.itu.edu.tr

Not: Staja başlama evrakları staj komisyonuna imzalatıldıktan sonra dekan yardımcısına imzalatılmalıdır.
Staj defteri bölüm sekreterliğine altta yazan evraklarla birlikte teslim edilmelidir.

İTÜ öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) Staj Öncesinde

i. Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1) ve Staj Çalışma Takvimi doldurulup, onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden 15 gün önce, portal üzerinden kullanılan staj modülüne yüklenmelidir.

ii. İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.

iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

b) Staj Sırasında

Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

c) Staj Sonrasında

i. Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

ii. Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek‑2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir.


Staj Alanları, Türü, içeriği ve Ön Şartları

Her bölümün öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Bölüm Staj Komisyonu'nun önerisi ve Fakülte Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Bölüm Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.


Staj Çalışması ve Rapor Teslimi

Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır.

Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek- 1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi'nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi:

a) Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde;

b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde

Staj Belgeleri Teslim Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği'ne yapılmalıdır.

Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.


STAJ BELGELERİ (Bkz. İTÜ Genel Staj Esasları / Portal Sayfaları)

  • Öğrenci Sözleşmesi 

  • Staj Çalışma Takvimi

  • (Ek-1) Staj Başvuru Formu

  • (Ek-2) Staj Başlangıç Formu

  • (Ek-3) Staj Bitiş Formu

  • (Ek-4) Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Formu (Firma gönderecektir)

  • Staj Raporu Teslim Tutanağı